Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Ο χρήστης του ιστοτόπου του www.jasonnaturalcare.gr προκειμένου να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο, συμφωνεί με τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία).

1. To περιεχόμενο του ιστοτόπου είναι ιδιοκτησία της Εcoilibrium και διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 όπως ισχύει, καθώς και από τις διεθνείς συνθήκες περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.
2. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι άνευ ανταλλάγματος και σκοπό έχει την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα προϊόντα της Εcoilibrium.
3. Αποτελεί ευθύνη κάθε χρήστη του ιστοτόπου η τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
4. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε εκμετάλλευση όπως π.χ. πώληση, τροποποίηση, αναπαραγωγή (reformating), αναδημοσίευση, φόρτωση (upload), μετάδοση ή αναδιανομή, έκδοση, εκτέλεση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, δημιουργία αντιγράφων site (mirroring) κερδοσκοπική ή μη, μέρους ή του συνόλου του υλικού του ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εcoilibrium.
5. Ο χρήστης του ιστοτόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται σε αυτόν από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εcoilibrium δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών του ιστοτόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με γνώση των όρων του παρόντος.
6. Η Εcoilibrium δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.
7. Η Εcoilibrium επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιφέρει οποτεδήποτε, οποιαδήποτε αλλαγή, τροποποίηση, προσθήκη ή αφαίρεση στο πληροφοριακό και τεχνικό υλικό του ιστοτόπου και να εφαρμόζει τεχνικές ή άλλες μεθόδους για την διευκόλυνση του κοινού.
8. Η Εcoilibrium δεν ελέγχει ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων.
9. Aνήλικοι που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του ιστοτόπου θεωρείται ότι έχουν τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους.
10. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών του ιστοτόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου όπως ισχύει.
11. Το περιεχόμενο των newsletters είναι ιδιοκτησία της Εcoilibrium και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται στο αρχείο της Εcoilibrium και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.
12. Οι συνεργαζόμενοι (με έγγραφη εντολή από τη Εcoilibrium) δημοσιογράφοι επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση να χρησιμοποιούν τα δελτία τύπου αυτούσια, ή και να τροποποιήσουν αυτά, σύμφωνα με τις αρχές της επαγγελματικής τους δεοντολογίας, για την προβολή και δημοσιότητα των εκδηλώσεων της Εcoilibrium. Σε κάθε περίπτωση τα δελτία τύπου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εcoilibrium και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
13. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εcoilibrium και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
14. Για κάθε διαφορά εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.